Nieuws

Ontdek al onze nieuwtjes en acties

Waarom deze privacyverklaring?

Printburo hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil Printburo u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Printburo.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van Printburo.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website www.printburo.be is een initiatief van:

Printburo (Hierna: “Printburo”)
Tempermanstraat 18
8900 Ieper
België

E-mail: kurt@printburo.be
Telefoon: 0476 27 15 68

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Printburo verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Printburo:

 1. Identificatiegegevens
 2. Vrijetijdsbesteding en interessen

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Printburo verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van de website en onze online dienstverlening.

 Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 1. Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
 2. Marketing doeleinden

Bij een bezoek aan het de website van Printburo worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Printburo bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Printburo en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Printburo zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Printburo.
We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Printburo heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Als u het platform/de website van Printburo wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

Wat zijn mijn rechten?

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Printburo verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 1. Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 2. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 3. Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Printburo onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van Printburo uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Printburo uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Printburo hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar kurt@printburo.be

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Printburo. Printburo zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 1. Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 2. Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 3. Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 4. Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 5. Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Printburo beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 1. Gedurende de periode die Printburo nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 2. Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 3. Wanneer Printburo de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 4. Gedurende de periode die Printburo nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Printburo staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Printburo dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Printburo hieraan gevolg geven binnen één  (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar kurt@printburo.be

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan Printburo verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Printburo hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar kurt@printburo.bee.

Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Printburo bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Printburo hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar kurt@printburo.be

 

Info


Wat kan PRINTburo voor u betekenen?


WAT IS PRINTBURO

PRINTburo bvba is een digitale drukkerij, met vestigingen in Waregem en in Ieper, waar u terecht kan voor al uw drukwerk. Wij printen, scannen en kopiëren al uw documenten.

Bij PRINTburo weten wij als geen ander wat kwalitatief hoogstaand printwerk betekent voor uw bedrijf, vereniging, project, gelegenheid of idee. Dankzij onze vakkennis, jarenlange ervaring en de nieuwste digitale printers in huis begeleiden wij u als geen ander met een volwaardige dienstverlening en klantgericht advies. Wij verzorgen uw drukwerk van ontwerp tot afwerking. Zo kunnen wij u printwerk met de grootste kwaliteit en de beste service garanderen. PRINTburo denkt met u mee!

PRINTburo verzorgt drukwerk voor zowel particulieren als voor bedrijven en verenigingen. Bij PRINTburo kan u voor een heel breed gamma aan drukwerk terecht. Wij printen voor al uw gelegenheden. Van het kleinste visitekaartje tot groot formaat poster, van flyer tot boek, van briefpapier tot enveloppen en van geboortekaartje tot fotocanvas. Neem zeker een kijkje op onze productenpagina waar u een overzicht van al onze producten kan terugvinden!

 

KLEIN FORMAAT

Bij PRINTburo kan u enerzijds terecht voor het printen van klein-formaat drukwerk tot A3 formaat. Wij printen in zwart-wit op wit en op gekleurd papier van 80g tot 210g. We hebben altijd een groot gamma aan kleuren in voorraad. Daarnaast printen wij ook volledig in kleur op papier tot 350g.

 

GROOT FORMAAT

Anderzijds kan u ook bij ons terecht voor het printen van groot-formaat drukwerk. Op onze groot-formaat printers op rol, printen wij tot 150cm breed en dat in topkwaliteit en op diverse media zoals posterpapier in verschillende diktes, fotopapier, stickervellen wit of transparant, canvas, spandoek, bache, roll-up banner, pop-up banner,...

 

HOE UW BESTANDEN AANLEVEREN

Uw documenten dienen aangeleverd te worden in PDF-formaat (v1.3). Zo zijn opmaak, lettertypes,... ingesloten in het document en kan er geen 'vervorming' optreden. Zo bent u zeker dat uw drukwerk er dan ook precies zal uitzien zoals op uw computerscherm.

U kan ons uw bestanden bezorgen via USB-stick, CD-rom, per email of via het contactformulier onderaan onze website. Indien de bestanden te groot zijn om te versturen via email of het contactformulier (groter dan 10Mb) kan u ons deze ook toesturen via WeTransfer.

 

OPMAAK

Documenten waarbij afbeeldingen of de achtergrond tot aan de rand van de pagina lopen, moeten voorzien worden van afloop (bleed) en snijtekens. Dit wil zeggen dat een document opgemaakt dient te worden met rondom 3mm extra rand, waarbij de afbeeldingen of de achtergrond tot in die rand doorlopen. Klik hier om een voorbeeld van een document met afloop te bekijken.

Naast alle standaardformaten van A0 tot A8 kunnen wij ook afwijkende formaten printen. Klik hier voor een lijstje met afmetingen van alle standaard papierformaten.

 

KOPIEKAART

Extra voordelig A4 printen of kopiëren kan met onze kopiekaarten. Als u regelmatig bij ons komt printen of kopiëren kan u voor 35 euro een kopiekaart goed voor 1000 zwart-wit prints aankopen. Dat betekent dat u dan voor een print slechts 0,035 euro betaalt.Ons team

Aangenaam! We stellen ons even voor ...

 
Kurt Clement Zaakvoerder
kurt@printburo.be  
Martine Verplancke Grafisch medewerker
martine@printburo.be
Elena Degtiariova Grafisch medewerker
elena@printburo.be
Hadewych Verbelen Grafisch medewerker
hadewych@printburo.be  
 
Joffrey Grafisch medewerker
joffrey@printburo.be  
Eline Vanwijnsberghe Commercieel medewerker
eline@printburo.be    
Marianne Saelens Commercieel medewerker
marianne@printburo.be
Carolus Commercieel medewerker
carolus@printburo.be  
   

Ontwerp

Ook het ontwerp kunnen we voor onze rekening nemen!


ONTWERP DOOR PRINTBURO

Heeft u zelf een leuk idee voor het ontwerp van uw drukwerk en hebt u al helemaal in gedachten hoe het eruit moet zien? Hebt u misschien ergens een mooi voorbeeld gezien? Of geeft u onze grafisch ontwerpers liever carte blanche? Het PRINTburo team zal u graag bijstaan in het vormgeven van een mooi ontwerp, volledig op maat van uw wensen!

Wij zullen al onze creativiteit zijn gang laten gaan en u helpen om de juiste keuzes te maken van papiersoort tot de lay-out, typografie, kleurgebruik en illustraties. Met onze vakkennis en jarenlange ervaring komen we samen met u tot een mooi afgewerkt product dat u met trots kan uitdelen.

Kom gerust eens langs in onze winkel! Dan bewandelen we samen het leuke pad van de creatie.

EIGEN ONTWERP

Heeft u zelf ook kennis van de nieuwste grafische programma's en hebt u een eigen ontwerp gemaakt?

Super! Bezorg ons uw creatie in PDF-formaat via USB stick, email of het contactformulier onderaan deze website. Dan zullen wij uw ontwerp met de grootste zorg printen en afwerken, helemaal volgens uw wensen.

Of het ontwerp door ons voorzien wordt of door uzelf... Een ding is zeker: PRINTburo denkt met u mee

Afwerking

Onze verschillende afwerkingsmogelijkheden


Om tot een afgewerkt product te komen is veelal meer nodig dan enkel het uitprinten. 
Bij PRINTburo hebben wij dan ook heel wat afwerkingsmogelijkheden:

 

Sorteren: Uw prints kunnen worden gesorteerd per vel of per set

Snijden: Uw documenten op het gewenste formaat gesneden

Boren: Uw documenten voorzien van twee of vier gaatjes om in ringmappen te kunnen steken

Nieten: Uw documenten geniet per bundel zodat documenten mooi samen blijven

Plooien: Uw brieven of folders reeds door ons geplooid (tweeluik of drieluik)

Rillen (Biegen): Dikkere papiersoorten voorzien van een plooilijn die het plooien mooier en eenvoudiger maakt

Perforeren: Uw kaartjes voorzien van een scheurlijn om zonder schade een deel te kunnen afscheuren

Afgeronde hoeken: Uw kaartjes van afgeronde hoekjes voorzien

Booklets: Uw magazine afwerken zoals een tijdschrift

Boekbinden: Uw boek laten inlijmen met harde kaft en een rechte rug

Inbinden: Uw documenten inbinden door middel van metalen ringen, plastic ringen of inlijmen

Nummeren: Uw tickets elk van een uniek nummer laten voorzien

Plastificeren: Uw document met een plastic hoes plastificeren

Lamineren: Uw grootformaat print glanzend of mat lamineren tot een breedte van 150cm

Soft-Touch: Uw visitekaartjes lamineren met soft-touch laminaat

Stickers plotten: Uw stickers groot of klein uitsnijden op onze plotter in ieder gewenste vorm

Kleven op panelen: Uw print op stickervel printen en vervolgens op panelen van diverse diktes kleven

Afwerken spandoeken: Uw spandoek of bache omzomen en voorzien van de nodige ringen

 


Inbinden-1024x768


Plooien-en-Nieten-1024x768

My PRINTburo

Uw persoonlijke ruimte bij PRINTburo


My Printburo is een online platform speciaal ontwikkeld voor scholen en is heel eenvoudig in gebruik.

De leraars kunnen er hun cursussen, examens of andere bestanden uploaden. En aan de hand van keuzemenu's kunnen zij de gewenste aantallen, specificaties en afwerking aanduiden. De bestanden en de opgegeven wensen komen zo bij ons terecht. Waarna wij deze files kunnen gaan printen, afwerken en afleveren volgens de opgegeven wensen.


My-Printburo-1

GLS Parcel Shop

Snel en vlot een pakket verzenden


parcelshop

Bedrijf of particulier, iedereen kan bij ons een pakket verzenden. Bij PRINTburo kan u snel en eenvoudig uw pakket versturen. Of u kan een pakket bij PRINTburo laten leveren om het vervolgens te komen ophalen wanneer het u het beste past.

Voordelen:

- Geen lange wachtrijen
- Ruime openingstijden
- Eenvoudige prijsbepaling
- Online controle van de actuele status
- De waarde van de goederen is verzekerd tot €750

Prijzen en voorwaarden:

De prijs voor een pakketverzending met GLS wordt bepaald door de afmetingen van het pakket. Om de grootte van een pakket te berekenen meet u de langste en kortste zijde van het pakket en telt u ze bij elkaar op. De optelsom bepaalt onder welke categorie uw pakket valt : XS, S, M, L of XL. Een pakket mag tot maximaal 40 kg wegen, ongeacht de grootte.

Alle prijzen en voorwaarden kan u terugvinden op de website van GLS.

Jobs


Wilt u ook graag bij PRINTburo aan de slag?

Momenteel zijn er geen openstaande vacatures bij Printburo.  Heb je toch interesse om bij Printburo te werken stuur dan gerust je cv door naar info@printburo.be , dan houden we deze bij in ons wervingsreserve.


 Contact


U bent steeds welkom in een van onze vestigingen


Vul het contactformulier in

  Upload hieronder uw bestanden ( Max 10MB per bestand )

  Voeg nog een bestand toe

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

  Onze contactgegevens

  PRINTburo Waregem

  (Kantoor en productie)

  Windhoek 16
  8790 Waregem

  056 60 46 68

  Openingsuren

  maandag t.e.m. vrijdag:  9u - 18u
  zaterdag:  9u - 13u

  info@printburo.be

  PRINTburo Ieper

  (Maatschappelijke zetel)

  Tempermanstraat 18
  8900 Ieper

  0476 27 15 68

  Openingsuren

  Enkel op afspraak

  kurt@printburo.be

  o