Nieuws

Ontdek al onze nieuwtjes en acties

Het gebruik van onze website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in de Disclaimer, de Verkoopsvoorwaarden en de Privacy Verklaring. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, Printburo, als voor jou, de Gebruiker. Zodra je gebruik maakt van onze website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en dat volledig verzaakt wordt aan de toepassing van eigen Algemene Voorwaarden.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de Algemene Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen schriftelijk worden vastgelegd en aanvaard worden door alle partijen. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

1. Wie zijn wij?

De website www.printburo.be is een initiatief van:

Printburo
Tempermanstraat 18, 8900 Ieper
kurt@printburo.be
Telefoon: 0476 27 15 68

Contacteer ons gerust indien u verdere vragen of opmerkingen heeft; wij beloven u een spoedig antwoord!

2. Onze website

2.1 Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Je kan ervan op aan, wij bieden een gebruiksvriendelijke website aan die veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven en moet men onze maatregelen beschouwen als een middelenverbintenis.

Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.

We hebben het recht om de toegang tot onze website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

2.2 Inhoud op onze website

De inhoud van de website wordt grotendeels door ons bepaald en wij besteden de grootste zorg aan deze inhoud. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer content wordt aangeleverd door derde partijen. De inhoud op onze website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.

In het geval bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud.

Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. De Gebruiker kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Printburo.

2.3 Wat wij van jou als Gebruiker verwachten

Ook de Gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze website. De Gebruiker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website. Zo mag de website niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en/of om informatie van andere Gebruikers op grote schaal te verzamelen.

Het is bijgevolg niet toegelaten om onze website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze Gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De Gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en de andere Gebruikers. In dat geval moet hij Printburo vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

3. Links naar andere websites

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacy Statement van deze websites door te nemen.

4. Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Printburo en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht.  Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen onze Gebruikers dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. Printburo hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

5. Verwerking persoonsgegevens

De door jou opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Voor elke bestelling is een minimum aan gegevens vereist. Verdere gegevens kunnen gevraagd worden in functie van het personaliseren van de bestelling. Als de minimumgegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de Privacy Statement te consulteren via onze website.

6. Algemene bepalingen omtrent de Algemene Voorwaarden.

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Printburo, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

Info


Wat kan PRINTburo voor u betekenen?


WAT IS PRINTBURO

PRINTburo bvba is een digitale drukkerij, met vestigingen in Waregem en in Ieper, waar u terecht kan voor al uw drukwerk. Wij printen, scannen en kopiëren al uw documenten.

Bij PRINTburo weten wij als geen ander wat kwalitatief hoogstaand printwerk betekent voor uw bedrijf, vereniging, project, gelegenheid of idee. Dankzij onze vakkennis, jarenlange ervaring en de nieuwste digitale printers in huis begeleiden wij u als geen ander met een volwaardige dienstverlening en klantgericht advies. Wij verzorgen uw drukwerk van ontwerp tot afwerking. Zo kunnen wij u printwerk met de grootste kwaliteit en de beste service garanderen. PRINTburo denkt met u mee!

PRINTburo verzorgt drukwerk voor zowel particulieren als voor bedrijven en verenigingen. Bij PRINTburo kan u voor een heel breed gamma aan drukwerk terecht. Wij printen voor al uw gelegenheden. Van het kleinste visitekaartje tot groot formaat poster, van flyer tot boek, van briefpapier tot enveloppen en van geboortekaartje tot fotocanvas. Neem zeker een kijkje op onze productenpagina waar u een overzicht van al onze producten kan terugvinden!

 

KLEIN FORMAAT

Bij PRINTburo kan u enerzijds terecht voor het printen van klein-formaat drukwerk tot A3 formaat. Wij printen in zwart-wit op wit en op gekleurd papier van 80g tot 210g. We hebben altijd een groot gamma aan kleuren in voorraad. Daarnaast printen wij ook volledig in kleur op papier tot 350g.

 

GROOT FORMAAT

Anderzijds kan u ook bij ons terecht voor het printen van groot-formaat drukwerk. Op onze groot-formaat printers op rol, printen wij tot 150cm breed en dat in topkwaliteit en op diverse media zoals posterpapier in verschillende diktes, fotopapier, stickervellen wit of transparant, canvas, spandoek, bache, roll-up banner, pop-up banner,...

 

HOE UW BESTANDEN AANLEVEREN

Uw documenten dienen aangeleverd te worden in PDF-formaat (v1.3). Zo zijn opmaak, lettertypes,... ingesloten in het document en kan er geen 'vervorming' optreden. Zo bent u zeker dat uw drukwerk er dan ook precies zal uitzien zoals op uw computerscherm.

U kan ons uw bestanden bezorgen via USB-stick, CD-rom, per email of via het contactformulier onderaan onze website. Indien de bestanden te groot zijn om te versturen via email of het contactformulier (groter dan 10Mb) kan u ons deze ook toesturen via WeTransfer.

 

OPMAAK

Documenten waarbij afbeeldingen of de achtergrond tot aan de rand van de pagina lopen, moeten voorzien worden van afloop (bleed) en snijtekens. Dit wil zeggen dat een document opgemaakt dient te worden met rondom 3mm extra rand, waarbij de afbeeldingen of de achtergrond tot in die rand doorlopen. Klik hier om een voorbeeld van een document met afloop te bekijken.

Naast alle standaardformaten van A0 tot A8 kunnen wij ook afwijkende formaten printen. Klik hier voor een lijstje met afmetingen van alle standaard papierformaten.

 

KOPIEKAART

Extra voordelig A4 printen of kopiëren kan met onze kopiekaarten. Als u regelmatig bij ons komt printen of kopiëren kan u voor 35 euro een kopiekaart goed voor 1000 zwart-wit prints aankopen. Dat betekent dat u dan voor een print slechts 0,035 euro betaalt.Ons team

Aangenaam! We stellen ons even voor ...

 
Kurt Clement Zaakvoerder
kurt@printburo.be  
Martine Verplancke Grafisch medewerker
martine@printburo.be
Elena Degtiariova Grafisch medewerker
elena@printburo.be
Hadewych Verbelen Grafisch medewerker
hadewych@printburo.be  
 
Joffrey Grafisch medewerker
joffrey@printburo.be  
Eline Vanwijnsberghe Commercieel medewerker
eline@printburo.be    
Marianne Saelens Commercieel medewerker
marianne@printburo.be
Carolus Commercieel medewerker
carolus@printburo.be  
   

Ontwerp

Ook het ontwerp kunnen we voor onze rekening nemen!


ONTWERP DOOR PRINTBURO

Heeft u zelf een leuk idee voor het ontwerp van uw drukwerk en hebt u al helemaal in gedachten hoe het eruit moet zien? Hebt u misschien ergens een mooi voorbeeld gezien? Of geeft u onze grafisch ontwerpers liever carte blanche? Het PRINTburo team zal u graag bijstaan in het vormgeven van een mooi ontwerp, volledig op maat van uw wensen!

Wij zullen al onze creativiteit zijn gang laten gaan en u helpen om de juiste keuzes te maken van papiersoort tot de lay-out, typografie, kleurgebruik en illustraties. Met onze vakkennis en jarenlange ervaring komen we samen met u tot een mooi afgewerkt product dat u met trots kan uitdelen.

Kom gerust eens langs in onze winkel! Dan bewandelen we samen het leuke pad van de creatie.

EIGEN ONTWERP

Heeft u zelf ook kennis van de nieuwste grafische programma's en hebt u een eigen ontwerp gemaakt?

Super! Bezorg ons uw creatie in PDF-formaat via USB stick, email of het contactformulier onderaan deze website. Dan zullen wij uw ontwerp met de grootste zorg printen en afwerken, helemaal volgens uw wensen.

Of het ontwerp door ons voorzien wordt of door uzelf... Een ding is zeker: PRINTburo denkt met u mee

Afwerking

Onze verschillende afwerkingsmogelijkheden


Om tot een afgewerkt product te komen is veelal meer nodig dan enkel het uitprinten. 
Bij PRINTburo hebben wij dan ook heel wat afwerkingsmogelijkheden:

 

Sorteren: Uw prints kunnen worden gesorteerd per vel of per set

Snijden: Uw documenten op het gewenste formaat gesneden

Boren: Uw documenten voorzien van twee of vier gaatjes om in ringmappen te kunnen steken

Nieten: Uw documenten geniet per bundel zodat documenten mooi samen blijven

Plooien: Uw brieven of folders reeds door ons geplooid (tweeluik of drieluik)

Rillen (Biegen): Dikkere papiersoorten voorzien van een plooilijn die het plooien mooier en eenvoudiger maakt

Perforeren: Uw kaartjes voorzien van een scheurlijn om zonder schade een deel te kunnen afscheuren

Afgeronde hoeken: Uw kaartjes van afgeronde hoekjes voorzien

Booklets: Uw magazine afwerken zoals een tijdschrift

Boekbinden: Uw boek laten inlijmen met harde kaft en een rechte rug

Inbinden: Uw documenten inbinden door middel van metalen ringen, plastic ringen of inlijmen

Nummeren: Uw tickets elk van een uniek nummer laten voorzien

Plastificeren: Uw document met een plastic hoes plastificeren

Lamineren: Uw grootformaat print glanzend of mat lamineren tot een breedte van 150cm

Soft-Touch: Uw visitekaartjes lamineren met soft-touch laminaat

Stickers plotten: Uw stickers groot of klein uitsnijden op onze plotter in ieder gewenste vorm

Kleven op panelen: Uw print op stickervel printen en vervolgens op panelen van diverse diktes kleven

Afwerken spandoeken: Uw spandoek of bache omzomen en voorzien van de nodige ringen

 


Inbinden-1024x768


Plooien-en-Nieten-1024x768

My PRINTburo

Uw persoonlijke ruimte bij PRINTburo


My Printburo is een online platform speciaal ontwikkeld voor scholen en is heel eenvoudig in gebruik.

De leraars kunnen er hun cursussen, examens of andere bestanden uploaden. En aan de hand van keuzemenu's kunnen zij de gewenste aantallen, specificaties en afwerking aanduiden. De bestanden en de opgegeven wensen komen zo bij ons terecht. Waarna wij deze files kunnen gaan printen, afwerken en afleveren volgens de opgegeven wensen.


My-Printburo-1

GLS Parcel Shop

Snel en vlot een pakket verzenden


parcelshop

Bedrijf of particulier, iedereen kan bij ons een pakket verzenden. Bij PRINTburo kan u snel en eenvoudig uw pakket versturen. Of u kan een pakket bij PRINTburo laten leveren om het vervolgens te komen ophalen wanneer het u het beste past.

Voordelen:

- Geen lange wachtrijen
- Ruime openingstijden
- Eenvoudige prijsbepaling
- Online controle van de actuele status
- De waarde van de goederen is verzekerd tot €750

Prijzen en voorwaarden:

De prijs voor een pakketverzending met GLS wordt bepaald door de afmetingen van het pakket. Om de grootte van een pakket te berekenen meet u de langste en kortste zijde van het pakket en telt u ze bij elkaar op. De optelsom bepaalt onder welke categorie uw pakket valt : XS, S, M, L of XL. Een pakket mag tot maximaal 40 kg wegen, ongeacht de grootte.

Alle prijzen en voorwaarden kan u terugvinden op de website van GLS.

Jobs


Wilt u ook graag bij PRINTburo aan de slag?

Momenteel zijn er geen openstaande vacatures bij Printburo.  Heb je toch interesse om bij Printburo te werken stuur dan gerust je cv door naar info@printburo.be , dan houden we deze bij in ons wervingsreserve.


 Contact


U bent steeds welkom in een van onze vestigingen


Vul het contactformulier in

  Upload hieronder uw bestanden ( Max 10MB per bestand )

  Voeg nog een bestand toe

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

  Onze contactgegevens

  PRINTburo Waregem

  (Kantoor en productie)

  Windhoek 16
  8790 Waregem

  056 60 46 68

  Openingsuren

  maandag t.e.m. vrijdag:  9u - 18u
  zaterdag:  9u - 13u

  info@printburo.be

  PRINTburo Ieper

  (Maatschappelijke zetel)

  Tempermanstraat 18
  8900 Ieper

  0476 27 15 68

  Openingsuren

  Enkel op afspraak

  kurt@printburo.be

  o